Jounipaakkinen.fi  

  Käännöskukkaset
  Omituiset ohjeet
  Lääkärien sanelut
  Autoiluselitykset
  Koululaisselitykset
  Aprillipilat

  Red Dwarf -jaksot
  Bottom-jaksot
  Vesiliskot
  Linkit
  Tekijä

  Tmi Jouni Paakkinen
  Kirjat
  Futurama-kronikat
  Perunakellari

Kukkasbongaajia

...eli ihmisiä, jotka ovat osallistuneet käännöskukkaslistan kasvattamiseen. Suurkiitokset avustanne!


Kimmo Hiltunen
Mikko Laiho
Esa Pulkkinen
Antti Ala-Ilkka
Matti Kakkori
Hannu Pajunen
"Lommo"
Pasi Rautanen
Tuukka Jousi
Rauli Ruohonen
"Peku"
Ville Hursti
Renni & Rami
Mikko J.
"Dajakki"
Jyri Jokinen
J. Kolari
Rami Niemi
Tero Ykspetäjä
Heikki Hietala
Kake Spencer
Terhi Metsämarttila
Esko Pukero
Katja Pirttioja
Timo Taskinen
Janne Heinonen
Jarkko Keinänen
Joona Palaste
Minna Manna
Jukka-Pekka
Vladimir Lensu
Pasi Orreveteläinen
Teo Välimäki
Anne Mertamo
Tuukka Holopainen
Tomi Kivinen
Ilkka Kokkarinen
Rainer Peltola
Sami Järvinen
Maria Annala
Juho Perälä
Marko Jokela
Anu Jaantila
Saku Kiviharju
Sami Summanen
Niklas Huldén
Ralph Bergström
Riku Pentti
Kai Lunden
Jyrki Keisala
Janne Nieminen
Nicholas Turbanov
Tero Turtiainen
Teija Jannula
Tuomas Salo
Karri
Katja Lindqvist
Tuomo Jäntti
Kai Laine
Riitta Turpeinen
Matti Juvonen
Veli-Matti Sarkola
Päivi Torkki
Antti Kainulainen
Tarja Lounasvaara
Antti Suomalainen
Marko Tamminen
Kalle Hiukka
Magnus Mulqvist
Aki Himmanen
Harri Kokkola
Nina Mössler
Petri Saloniemi
Iina Oja
Olli Saarikoski
Heimo Tuominen
Outi Kaikkonen
"Galwran"
Mari Myller
Sanna Eilola
Kalle Rantanen
Anna Nikkilä
Nina Riikonen
Ari Kilpeläinen
Ville Pekkarinen
Tero Ruuskanen
Anna Ruohonen
Eva Costiander-Huldén
Toni Tamminen
Jyrki Määttä
Mika Hirsimäki
J. Suni
Andreas Gustafsson
Jouni Karhu
Tero Mäyränen
Jarmo Louhelainen
T-J Kukkonen
Tuomas Lähteenmäki
Päivi Honkapää
Jarkko Salonen
Janiika Aaltonen
Tomi Jokinen
"Pil Keits"
Anna-Leena Säde
Arto Arvola
Mikko Jokelainen
Salla Lehtinen
Mari Vehmanen
"Jii"
Ville Mattila
Pasi "Albert" Ojala
Mikko Sävilahti
Pia Hyle
Timo Keränen
Mika Rantanen
Mirka Reitti
Helena Virpi
Kaj Stenberg
Esa-Pekka Pälvimäki
Annele Valta
Riikka Astala
Tina Boyle
Heikki Skyttä
Jonne Haapalainen
Katriina Pitkänen
Ilari Sani
Juha-Matti Heikkinen
Jarkko Lahti
Niklas Lindgren
Mervi Moilanen
Sami Ikonen
Jaakko Salonen
Satu Karhumaa
Tarja Kojola
Riitta Nieminen
Tuula Tauriainen
Viljo
Krista Tynninen
Mikko E. Laine
"Bad-Bee"
Kimmo Ketolainen
Pilvi Mattila
Santeri Latvaala
Tapio Oikarainen
Mikko Pellinen
Viola Sandin
Arto Nurro
Ali Karhu
Markku Manninen
Janne Puska
Susa
Ismo Nieminen
Anja Moilanen
Mikko Kuneinen
Jouni Esko
Miikka Ryökäs
Tuukka Salonen
Liina Härkönen
Johanna Laitinen
Marianna Koli
Ilona Kaski
Eija Pennanen
"Mikie"
Marko Latvanen
Timo Hanén
Tommi Kaisto
Sisko-Soilikki Nykänen
Jaana Niemi
Anneli
Tero Lehto
Mikko Virta
Anja Repo
Mikko Rautalahti
Antti Kilpelä
Jelena
Marko Buuri
"Miksu"
Lauri Löytökoski
Visa Kopu
Susanna Sissonen
"Susi"
Jari Lehtonen
Tommi Hänninen
Lörsson
Vesa Kataisto
"MC Kauhava"
Olavi Stenroos
Eki Halkka
"Domian"
Pasi Nousiainen
Kimmo Korpela
Terttu Ojala
Maria
Olli Wimmer
Jussi Tarvainen
Juuso
Bruno Hautenfraust
"Wilbur"
Joonas Kallio
Tatu Ahponen
Stephanie Sinclair
Annina Jääskeläinen
Jukka Huuskonen
Dani Koskinen
Olli Blomberg
Mikko Röppänen
"Moska"
Ahto Simakuutio
Tuomas B.
Kimmo Mikonranta
Jukka Koskinen
Jouni Lahtinen
Mika Niemi
Helmi Sirkiä
"Sparky"
Aurora Olkkonen
Ilja Rautsi
Sami Lintunen
Inka
Dag Stenberg
Markku A. Mähönen
Markku Metsämuuronen
Markus Salmela
Antti Auvinen
Hanna
Kaisa
Empy
Anna-Elena Pääkkölä
Mikko Viinikka
Riku Pepponen
Walter Richter
Katarina Kalliokoski
"Monte-Cristo"
Emmi Lahtinen
Mikael V.
Hannu Sipilä
Matti Kähärä
Olli Alopaeus
Jarkko Huttunen
Ville Keynäs
Timo Tuovinen
Sami Lehtinen
Terhi
Johanna Lauren
Taija
Ville Manninen
Martta Paavola
Ville Saalo
Topi Kokkonen
Teijo Argillander
Juho Keskinen
Kari Korpi
Terho Selin
Emmi
Tuomas Lehti
"Donotsue"
Jura Tapiainen
Jukka Jouhki
Toni
Minna
Paula
Minna Hartonen
Fani
Minttu
Eero Kortelahti
Outi Uuskoski
Antero Piironen
Janne Erkkilä
Sami Pekkala
Visa Kurki
Miika Rantonen
Mika Pulliainen
Sanna-Maaria Tornivaara
Riikka
"Jej"
Arto
Pauli
Kalle Lintunen
Petra Malin
Annukka Selin
Ismo Aulaskari
Tobias Ylömäki
Tiina
Juha
Leila Paananen
Marko Kauklahti
Minna Maunula
Vili Sumiloff
Esa
Liisa Simonen
Kirsi
Pertti Ström
Jani Lindqvist
"C. Hannibal"
"Apeli"
Sami Lilja
Topi Oksanen
Katri
Tero V.
Aino
Anni Timonen
Ville Louhimies
"Roide"
Anna Rintanen
Anssi M.
Otto J. Mäkelä
Riina Aapa
Sami Männistö
Juha Västilä
Tanja
Miina
Hiski Haapoja
Anne Karhu
Piia Junkkila
Johanna
Martti Karonen
Joonas Vainikainen
Jukka Kemppainen
Tuomas Kilpeläinen
Samu Leppänen
Panu Ahopelto
Timo Koriseva
Miikka A. Eerola
Niilo Paasivirta
Sami Autio
Thomas Witting
Noora Leskinen
Rita
Hepa
Pekka Mäkelä
"Timppee"
Alpo Leppänen
Sanna-Mari Kylli
Konsta Neugodov
Ismo Karvinen
Heidi Pajukangas
Tapio Vuorinen
Juha Ulpovaara
Kride
Maria Malin
Timo Multanen
Juhani Kantola
Lena Helenius
Anna Valtonen
Laura Nurmi
Kristina Schienbein
Tommi Härkönen
Lasse Larkka
Samuli Riihonen
Mikael Palsio
Janne Mäkelä
Henri Suopanki
Martti Leivo-Lemström
Emilia Leinonen
"Jäsen J"
Ulla
Jaana-Mari
Ilona Paananen
Matti Laakso
Tero Oksala
Patrik Rådman
Viveka Peltonen
Outi Keskevaari
Seppo Sipilä
Anu Korhonen
Petri Tuominen
Olli Poroila
Kirsi Uusipulkamo
Outi
Anu
"Mr. T"
Seppo Laine
"Sagapo"
"Cube"
Samuli Tuomola
Antti Näyhä
Teme
Sami
Jean Salminen
Jarmo Puolakanaho
Joonas Paajonen
Roni
Piritta Tiensuu
Maria Simander
Olli Rusama
Juha Tuominen
Tuomas Paasovaara
Juhani Mykkänen
Heli Nikkilä
Riina
Eila Sihto
Heli K.
Olli Kilpiö
Anja Haapasalo
Olli Makkonen
Eero Kuusisto
Sami Pulliainen
Anna
Terhi Mäkinen
Sari Salmisuo
Jarkko G.
"Pelle Smegmanni"
Maija Varis
Hanna Hotulainen
Elsa
"Fraudenz"
"Lily"
Krista
Sini
Maija
Noora
Laura
Rita Aittamäki
Leila
Ilona Vehmas
Kimmo Wilska
Petri Hartikainen
Mari Törmäkangas
Tiina Miettinen
Mervi Hämäläinen
TPR
Lauri Hanhimäki
Saara Kurkela
Laura Karhunen
Milla Kangas
Tommi Rossi
Henkka
Niini
Pertti Vehkalahti
Marja Hakulinen
Timo Pekurinen
Jussi
Eero Sarkkinen
Toni Ruotsalainen
Marja Honkanen
Ronja Usvavuori
Eero Mattila
Juha Posti
Simo Perttala
Antti Väliniemi
Jari Schroderus
Terho Lahtinen
Risto Herranen
Susan Ruusunen
Köpi
Heikki Remes
Niko
Mari Männistö
Joakim Zitting
Laura Paavilainen
Jouni Merikari
Kamrusepas
Jarno
Tuuli Tuominen
Pasi Punnonen
Katri Panula
ElvisThePelvis
Kai Nilakari
Joanna Pikki
Janne Huovinen
Marja Barron
Sofia Steiger
Sarianna
Toini
Anni
Henna
Minna Remes-Sievänen
Kimmo Vuorinen
Herkko
Matti Aaltonen
Saana
Pauliina Saviranta
Pau
Ami
Joanna
Kimmo Viitanen
Merkku
Markku Perälä
Paavo Ihalainen
Kaisa Kolehmainen
Samuli Ylönen
JJ
Teppo Pihlajamäki
Jaana Lehtonen
Ville-Tuomas Anttalainen
Sara Riikonen
Lauri
Jyrki Tikka
Elina Paakinaho
Pasi
Lauri Pekonen
Anne K.
Johanna Huotari
Elli Vanhakartano
Markku Herd
Johanna Tahko
Tapani Kuusisto
Iso-P
Aikku
Essi Pihkala
Jani Nurminen
Marika Kälkäinen
Eve
Tatu Paldanius
JonH
Meri Sahramaa
Marko Liuksiala
Salla Aalto
Jarkko Karjalainen
Jukkis
Hannu
Ville Turunen
Vesku
Emmi Koivisto
Karita
Lotta Rajamäki
Eero Kalliala
Tuomo Pihlaja
Olli Jakola
Jyrki Mäki-Laurila
Antti Panula
Mika Rahkonen
Jarmo Puntanen
Teemu Karvonen
"VL"
Jenni
Sara Mynttinen
Ari Tamminen
Heikki Huotari
Rami M.
Mika Siika
Jussi Alanärä
Ile
Marko Rinta-aho
Riikka Kohtamäki
Timo Pietilä
El Cohete
Salla
Laura Nurminen
Anssi Mustonen
Anna-Kaisa Lamppu
Jenny
Satu
Joonas Valkama
Antti Karppinen
Jenkki
Kiki
Sauli Laitinen
Emma Parviainen
Fraydenz
Jarmo Hakala
Jani Ruotsalainen
Dfdf
Virpi Hiltunen
Zumba
Arttu Korhonen
Heinz Marantz
Vesa Lankinen
DVB-G
vä1sk1
DaKyy
T0mi
geru
Veikko Rekunen
SamSon
TuK
Liekinheitin
Lasse Gustafsson
Heli Kangas
Jarmo
Salla Sepponen
Jukka Sammalvuo
Sanna Karppinen
Arttu Piironen
Burner
Visukinttu.com
Raita Levola
Samuli Suomi
Lauri Lahnasalo
Riikka Pietiläinen
Juhamatti Kalima
HR
Hannu Rytkönen
Jaska
Monica Borgström
Radikus
JP Ikäheimonen
Minna Toivonen
Elisa Partti
Mia Kalenius
Karoliina Koro
Markku Paananen
Mikko Setälä
Jaana Gustafsson
Emma Helenius
Oliver Blomqvist
Tapani Lahnakoski
Nina Puhakka
Katja Arvelmo
Mervi Herranen
Sanna Jussila
ColdAsIce
Tero Kaukonen
Ilona
Slabs
Nepa
PeeVee79
Mookid
Groke
Mira
Riikka Huovinen
Jaakko Eskelinen
Metanaut
tttkkk
jheina
Varpu
Juha Toikka
Markus Hänninen
Henna T.
Harri Uitto
Satu Kujala
CleverIndeed
Kirsti Karjalainen
Kirppu
Markov
Kari Kääriäinen
Timo Niittyranta
Timo Virojärvi
Satu Hellman
Silja Kukka
Anu Riikka
Ville Viitanen
Harri Hirvelä
Päivi Lehto
Päivi Punnonen
Jarmo Korteniemi
Tuula Ruskeeniemi
Marjo Kuusisto-Erve
Tuija Tiihonen
Elina Melander
Opa Ope
Jani Bohm
Esa Pirttinen
Antti-Juhani Kaijanaho
Maria Lindberg
Vanessa Sjögren
Katariina Kallio
LasopropRof
Clef
mvi10
Leevi S.
Ilona Tuominiemi
Pete Lehtisyrjä
Ville Valkiainen
Sari Kallioinen
Alec Van Hahko
Aki Tykki
Milja Koskimies
Anna-Liisa Karhula
Kaarina Suvanto
Liisa Volanen
Jaakko Jokinen
André Järf
Marko Mustonen
Susanna Eikonsalo
Mervi Uusitalo
Marianne Pöyhönen
Sanna Lintunen
Iiro Jussila
Antti Iiskola
VP Mikkonen
Heidi Häyrinen
Ilona Lamminen
Mikko Weckström
Petri Teittinen
Vesa Korpela
Dylan Hughes
Timo Rautavirta
Esa Holmberg
Marianne Carita Rahikka
Pasi Kuusisto
Jessica de Bruin
Neil Hardwick
Jenna Antila
Inkeri Silvennoinen
Immo Heikkinen
Jenni Virtaluoto
Jerkko Virtanen
Heidi Kaltti
Tanja Oreto
Jarkko Pesonen
Päivi Tuhkanen
Timo Hyvärinen
Mari Honkanen
Katri Turunen
Helena Lauri
Anne Aalto
Kati Castrén
Sauli Nurmi
Mili Carr
Nikolai Rasimus
Markku Nykänen
Leena Väisänen
Snafu68
Markus Järvelä
Terhi Norokorpi
Jukka Ruskeeahde
Tapio Kotipelto
Mikko Körperich
Sari Kallioinen
PhillyNott
Jarmo Rautanen
Nina Karlström
Tarja Middleton
Heidi Jäsberg
Rata Pantteri
Sami Petteri Heino
hapakoo
Jaana Nikurautio
Mika Koistila
Antti
Anna Tevaniemi
Noora Laurikainen
Kati Yli-Kyyny
Heli Peni
Mari Miikkulainen
Jussi Huhtala
Maarit Salo
Mi Helakoski
Piia Pihlaja
Tuukka Urpi
Marko Saarinen
Matti Y. Karjala
Katja Memeti
Hannaleena Mäkinen
Sami Koljonen
Antti Puustinen
Merja Ek
Mikko Palosvirta
Sauli Mikkola
Mia Kujanhaara
Sampo Syreeni
Henri Hoffman
Mirka Jurvanen
Tr Anssi Alanen
Jari Yli-Tolppa
Liisa Juustila
Janni Hellsten
MK Lähteenmäki
Timo Saikko
Sami Kettunen
Santtu Kyröhonka
Nina Piispanen
Pekka Vaitniemi
Tarja Tuominen
Jukka Heikkinen
Jussi-Antti Salomaa
Juhani Mehto
Kari Hyvönen

Takaisin käännöskukkasiin


Sivun alkuun